Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Aktuella elpriser
Spotpris just nu: 35 öre/kWh
Lägst idag: 25 öre/kWh
Högst idag: 37 öre/kWh
Uppdatering 30 November 2022

Idag meddelade regeringen i en presskonferens om att prisstödet för el skall börja betalas ut i Februari 2023 enligt satt tidsplan om inget oförutsett inträffar.

Hantering för utbetalningen står Försäkringskassan för och den kommer att ske automatiskt i två steg;

Steg 1 innefattar Hushåll
Steg 2 innefattar företag

 

Mer information om stödet och hantering av detta hittar du på Regeringens hemsida

Uppdatering 29 November 2022

Oskarshamn kopplas bort i nio dygn – risk för mycket höga elpriser.
Igår kväll kom det uppgifter om det vi INTE ville skulle hända. Oskarshamn 3 måste åtgärda ett fel i generatorn. Stoppet blir i hela nio dagar; 9-18 december. Detta är väldigt dåliga nyheter. Vi riskerar oerhört höga elpriser i område 4 under stoppet på grund av sänkt överföringskapacitet från norra Sverige och om det blir kallt samtidigt är marginalerna försvinnande små.
Vi vill uppmana alla till största möjliga sparsamhet med värme och varmvatten under den här perioden. Läs mer på svt.se.

 

Den 17 november 2022 satt som brytdatum elpriskompensationen

Nu är brytdatum satt för elpriskompensationen – det blir den 17 november 2022. Detta innebär att den som står på uttagspunktens elnätsavtal detta datum kommer att få stöd baserat på uttagspunktens historiska förbrukning mellan oktober 2021 – september 2022.

Det finns dock ingen information ännu om när utbetalningen kommer att ske.

Kom ihåg att utbetalningen kommer att ske helt automatiskt.
Svenska kraftnät varnar för möjliga bedrägeriförsök i samband med utbetalningarna. Kom ihåg att du aldrig kommer att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder. För att få stödet behöver du inte göra någonting och allt sker som sagt automatiskt.

 

Uppdatering 13 September 2022

Prisläget idag har högst temporärt fått en nedåtgående lutning.
Utfallet med de låga priserna beror på god väderprognos
med ökad vind och nederbörd.
Underskottet i hydrobalansen har nu gått från – 20 TWh till -18,3 TWh.

Vattenfall har meddelat förlängning av återstarten av Ringhals 4 till den
1 februari 2023 i stället för planerade 30 november.
Ringhals 4 har varit ute för underhåll sedan den 10 augusti. Detta väntas sätta ytterligare press på marknaden i vinter som redan har utmaningar med minskat utbud av gas från Ryssland samt underskott i hydrologin.

Uppdatering 2 September 2022

Spotpriset för Augusti 2022 gav oss en indikation på hur hösten och vintern kommer att utvecklas.
Eftersom elmarknaden bestämmer priserna kan vi bara förhålla oss till marknadsläget men vi känner ett stort ansvar gentemot våra kunder att redan nu förbereda er på vilka ekonomiska konsekvenser detta kan medföra.

De höga elpriserna beror delvis på att gasleveranserna från Ryssland har minskat kraftigt som en följd av Ukrainakriget. Men även på grund av begränsad överföringskapacitet i Sverige, att kärnkraft har stängts ner i både Sverige och Tyskland samt att det är dåligt med vatten till elproduktion i södra Norge.

 

Nedan har vi sammanställt ett par prisexempel att ha i beaktning framåt.

Uppdatering 23 Augusti 2022

Sommaren har varit här men tyvärr har elpriserna legat stadigt högt.
I takt med höstens intågande ser vi nu rekordhöga priser
i elområde 3 och 4 och prognosen ser ut att hålla i sig.

På grund av rådande marknadsläge har vi för tillfället tagit bort möjligheten att binda sitt elpris.
Detta som följd av höga inköpspriser och en för hög risk.

Hur elmarknaden kommer utvecklas framåt är svårt att uttala sig om men att höga elprisnivåer kommer stanna kvar kan vi med stor sannolikhet säga.

Läs gärna mer här

Uppdatering 12 Maj 2022

Elpriserna har fortsatt att ligga på en hög nivå under april månad, även om de inte riktigt varit uppe på de trista rekordnivåerna som i vintras.

Trots minskande elanvändning har priserna under de flesta timmar legat på höga nivåer, fast under kortare perioder med mycket vindkraft har vi kunnat se kraftigt fallande priser under enskilda timmar.

Begränsad överföringskapacitet

Den största anledningen till att vi i södra Sverige fortsatt får en priskoppling mot våra grannländer är den kraftigt begränsade överföringskapaciteten inom Sverige. Problemen förvärras i samband med årliga revisioner och underhållsarbeten på kvarvarande nordiska kärnkraftverk.

För närvarande är följande kärnkraftverk i revision:

Oskarshamn 3 (1400 MW, Sverige)

Forsmark 3 (1172 MW, Sverige)

Olkiluoto 2 (890 MW, Finland)

Tillgängligheten av kärnkraft har varierat mellan 64 och 101 procent. Under april fortsatte finska TVO att testköra Olkiluoto 3 (1600 MW, Finland). Under månaden har reaktorn producerat till nätet i omgångar, med en maximal produktion om 869 MW.

Vindkraft
Vindkraftsproduktionen var 10 procent lägre än normalt i Sverige under april men inom Sverige var skillnaderna betydande, där norra Sverige (elområde 2) levererade 2 procent över normalt och södra Sverige (elområde 4) 11 procent under normalt.

Nederbörden
April inleddes kyligt men fick en varmare och torrare avslutning. I snitt landade förbrukningstemperaturen för månaden kring normal nivå men med mycket mindre nederbörd än normalt. För närvarande är det ett betydande underskott på snö och vatten i de svenska och norska vattenkraftmagasinen.

Rubel och rysk gas
Den 1 april krävde Ryssland att den gas som importeras till EU skulle betalas i Rubel vilket fick marknadspriset att gå upp kraftigt och nå månadens högstanivå på 133 EUR/MWh.

Rädslan för att Ryssland skulle stänga av gaskranarna där och då var obefogad och gasen fortsatte flöda, vilket ledde till en prisnedgång i mitten av månaden.

Rekordhög import av flytande gas till Europa tillsammans med fortsatt rörbunden gasimport, hjälpte till att förbättra fyllnadsgraden i gaslagren som nu ligger på en nära nog normal nivå för årstiden.

Till sist stängde dock Ryssland gaskranarna till Polen och Bulgarien den 27 april, eftersom länderna vägrat att betala i Rubel. Marknaden är fortsatt nervös och vi kommer med största sannolikhet att se stora prisrörelser både uppåt och nedåt under kommande månader.

Omvärldens inverkan på europeisk ekonomi
Stort fokus ligger fortsatt på utvecklingen i Ukraina och gasförsörjningen till Europa, inflation och ränteutveckling samt nedstängningarna i Kina på grund av covid och dessa faktorers påverkan på europeisk ekonomi.

Vi ser ingen större ljusning i sikte gällande elpriserna tyvärr och som vanligt rekommenderar vi sparsamhet och att man ser hur och när man använder energi.

Vi erbjuder nu kortare fasta elavtal över kommande vintermånader för den som redan nu vill trygga sitt elrpis.

Uppdatering 6 Maj 2022

När vi summerar April månad kan vi med glädje konstatera en ca 30% sänkning mot föregående månad av det rörliga börspriset. Ett stabilare marknadsläge har bidragit till färre höga pristoppar och mindre prisskillnader mellan elområdena över dygnet.

Sveriges förutsättningar med fossilfri vind- vatten- och kärnkraft kommer extra väl till pass nu men energipriserna är fortsatt höga och volatila, det vill säga att de kan svänga fort. Nu börjar i alla fall temperaturerna att stiga och elanvändningen minskar, vilket påverkar priserna positivt.

Uppdatering 4 April 2022

När vi summerar Mars månad kan vi konstatera att priserna gick upp men landade trotts det 27% lägre än december månad.
Det blir allt svårare att hitta fastprisavtal i dagsläget. Detta beror till stor del av osäkerheten i börsen vilket medför högre risker när vi ska säkra volymer för våra kunder.
Vår ambition är att snarast det är möjligt återinföra någon typ av säkrade produkter i vårt erbjudande.
Både blött väder och lägre bränslepriser bidrar till sjunkande elpriser i Norden när vi går in i April månad.
Det är fortsatt nederbörd över normalt och blötare prognoser än i fredags, men kalla temperaturer under inledningen utav april.
Bränslepriserna fortsätter vara ansträngda och påverka börsen. Marknaden inväntar just nu nivån av handlingskraft i hoten om att stänga av gasledningarna från Ryssland.

Uppdatering 22 Mars 2022.

Elpriserna fortsätter ligga på en stadig hög nivå, Prisskillnaderna mellan norr och söder är även dom fortsatt stora.
Vecka 12 ger oss fortsatt varmare temperaturer och normal nederbördsnivå men det ser ut bli relativt vindfattig vilket ger stöd åt fortsatt hög prisbild på börsen.
Enligt prognosen idag kan man anta att börspriset landar på en liknande nivå som vi såg i januari.
Vi erbjuder fortsatt rörliga elprisavtal men arbetar aktivt för att kunna erbjuda andra produkter som ger dig som kund en tryggare prisbild.

Elpriskompensationen godkänd i Riksdagen

Uppdatering 14 mars 2022.
Enligt ett förslag från Regeringskansliet som presenterades på dagens pressträff kan elpriskompensation komma att förlängas ytterligare en månad i södra Sverige. .

Detta vet vi än så länge:
– Berör elområde 3 och 4
– Ersättning mellan 100 och 1000 kr
– Justerad nedre gräns på 400 kWh för förbrukning, övre gräns 2000 kWh
– Totalt rör det sig om ca 900 miljoner kr

Information om elpriskompensationen
Den 24 februari lämnade Regeringen sitt förslag gällande elpriskompensationen till Riksdagen och samma dag fattades beslut att gå vidare med förslaget.
Kompensationen är utformad som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad.
Som mest kan du som kund få 2000 kronor per månad för december, januari och februari.
Totalt innebär det 6000 kronor.

De kunder som är berättigade till kompensationen behöver inte ansöka om att få den utbetald, då detta kommer att ske automatiskt.
Det kommer att vara din elnätsägare som betalar ut kompensationen.
För närvarande vet vi inte exakt när kompensationen kan betalas ut.

Här kan du ta del av de vanligaste frågor och svaren kring kompensationen.

 LÄS MER OM aktuella elpriser