Kontakta oss
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig så fort vi kan för offert, elrådgivning eller övriga frågor.
Förnyelsebar eller fossilfri el, vad är egentligen skillnaden?

De flesta elbolag i Sverige erbjuder el från förnybara och fossilfria energikällor. Några tar extra betalt, andra gör det inte. Men vad är egentligen förnybar och fossilfri energi? Och kan jag som konsument välja?

Kan du tänka dig ett samhälle utan el? Kraften, som vi tar för given, lyser upp och värmer våra hem och gör att vi kan se våra favoritprogram på tv. Sjukhus, mataffärer, tåg och elbilar drivs också med hjälp av el. I Sverige är vi vana vid att elen kommer från väggkontakten när och var vi vill, och att vi kan använda precis så mycket el vi behöver. Ganska sällan tänker vi på att elen som vi förbrukar också har en miljöpåverkan. Något som vi kan påverka genom att välja energikälla när vi tecknar elavtal.

Sveriges elproduktion är idag till 98 procent fossilfri, lite över hälften kommer från förnybara energikällor. Vi exporterar mycket fossilfri el, så att beroendet av kol och olja kan minska i andra länder. Många länder använder fortfarande fossila bränslen i elproduktionen eftersom det är lättillgängligt och billigt.

Skillnad på förnybara och fossilfria energikällor

Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Eller i alla fall beräknas räcka flera miljarder år till. Fossilfritt betyder att elen inte produceras direkt från fossila bränslen som olja, kol eller gas. I Sverige kommer den fossilfria elen från kärnkraft och förnybara energikällor – framförallt från vattenkraft.

Kärnkraft är en fossilfri energikälla, men den är inte förnybar. Kärnkraft baseras på uran som idag är vanligt förekommande i naturen. Uran kommer inte att finnas för alltid utan beräknas räcka i 50-100 år till. Tills det är möjligt att täcka världens elbehov möjliggör kärnkraften en stabil och storskalig elproduktion. Koldioxidutsläppen från kärnkraft är låga under hela livscykeln.

Fossila bränslen, som till exempel olja och kol, tar lång tid att bilda. Kol och olja består av organiskt material som lagrats i berggrunden. Den olja vi använder idag bildades för mellan 50 och 500 miljoner år sedan. Lagren minskar snabbt och det tar lång tid för fossila bränslen att förnyas. Fossila bränslen är en resurs som kommer att ta slut.

Vad är förnybar energi?

Sol, vind, vatten och biobränsle är exempel på förnybara källor. Sverige har goda förutsättningar för förnybar energiproduktion och många av våra vattendrag används till att skapa vattenkraft. Pratar vi vind så kommer det alltid att blåsa – mer eller mindre – vilket skapar möjligheter för vindkraft.

Vi får heller inte glömma solen som förser jorden med extremt mycket energi. Den mängd energi som når jorden varje dag i form av solljus motsvarar omkring 15 000 gånger den totala energiförbrukningen i världen. Om vi kunde tillvarata bara en bråkdel av solenergin och omvandla den till el skulle många av planetens energiproblem lösas. Till exempel tar ett vanligt villatak i Sverige emot cirka fem gånger mer solinstrålning än vad huset gör av med i energi varje år. Det finns möjligheter att nyttja solens energi mer. Tekniken går snabbt framåt och solenergi väntas därför spela en avgörande roll i det framtida energilandskapet.

Hur påverkas miljön av energiproduktion?

Användningen av förnybara och fossilfria energikällor påverkar inte miljön på samma sätt som användningen av fossila energikällor, som exempelvis kol och olja. Sol-, vind- och vattenkraft ger lägre utsläpp av koldioxid ur ett livscykelperspektiv än el producerad från fossila energikällor. Sett ur ett livscykelperspektiv är det idag kärnkraften som har det lägsta koldioxidavtrycket. All användning av energi påverkar miljön. Till exempel kan naturen, människorna och djuren runt omkring kraftverken påverkas av anläggningen. Därför är det viktigt att kraftverksägaren värnar om den biologiska mångfalden. Att bygga kraftverk och dra kraftnät innebär ett ingrepp i landskapet. Att bygga och driva produktionsanläggningar kräver råmaterial, och många energislag ger upphov till exempelvis utsläpp och avfall. Det innebär att man alltid måste arbeta aktivt med att få ner miljömässiga fotavtryck.